گِل مازرون / ته منه یاری  

گِل مازرون / ته منه یاری  

موسیقی محلی مازندرانی نام قطعه: ته منه یاری   خواننده: سید پرویز سیاهدشتی  شاعر: نادری _مهجوریان      

مشاهده فیلم

گِل مازرون / وطن

گِل مازرون / وطن

موسیقی محلی مازندرانی نام قطعه: وطن     خواننده: محمد ابراهیم عالمی  شاعر: رستگار- نادری                    

مشاهده فیلم

گِل مازرون / لیلی جان ضربی

گِل مازرون / لیلی جان ضربی

موسیقی محلی مازندرانی نام قطعه:لیلی جان ضربی  خواننده: سیاهدشتی- ‌عبدالهی  شاعر: رستگار- نادری                         

مشاهده فیلم

گِل مازرون

گِل مازرون

موسیقی محلی مازندرانی نام قطعه: گِل مازرون خواننده:  ولی‌ عبدالهی  شاعر: رستگار- نادری                    

مشاهده فیلم

گِل مازرون /  لارجون

گِل مازرون /  لارجون

موسیقی محلی مازندرانی نام قطعه: لارجون     خواننده: سید پرویز سیاهدشتی  شاعر: مهجوریان          

مشاهده فیلم