دراگون1
اتاق فرار

بازیگران مرد خارجی

آستریکس
جزیره شاتر

بازیگران زن خارجی

جاذبه

بازیگران مرد ایرانی

کلیا
هفت
قلعه متحرک هاول

بازیگران زن ایرانی

خانه سحر و جادو
قاتل شکارچی
اولین انسان