کنیز
موانا

بازیگران مرد خارجی

12مرد خشمگین
شجاع دل

بازیگران زن خارجی

شمالگان

بازیگران مرد ایرانی

سوارکار
سیمبا
تعقیب سرد

بازیگران زن ایرانی

طلا
من بارات
قطع نکن