فال اوت
سکوت

بازیگران مرد خارجی

کنیز
شجاع دل

بازیگران زن خارجی

شمالگان

بازیگران مرد ایرانی

سوارکار
سیمبا
تعقیب سرد

بازیگران زن ایرانی

miss baek
من بارات
طوفان جغرافیایی