۱۰۱ سگ خالدار ۲

۱۰۱ سگ خالدار ۲

راجر و همسرش در یک مزرعه با ۱۰۱ سگ خالدار زندگی می‌کنند، در همسایگی آن‌ها زن بدجنسی زندگی می‌کند که مدام در فکر این است که مزرعه راجر را از چنگ آن‌ها درآورد. او همواره نقشه‌های پلیدی برای این خانواده و سگ‌های آن‌ها می‌کشد اما... کارگردان: همیلتون لاسک، کلاید جرونیمی

مشاهده فیلم

۱۰۱ سگ خالدار ۱

۱۰۱ سگ خالدار ۱

راجر و همسرش در یک مزرعه با ۱۰۱ سگ خالدار زندگی می‌کنند، در همسایگی آن‌ها زن بدجنسی زندگی می‌کند که مدام در فکر این است که مزرعه راجر را از چنگ آن‌ها درآورد. او همواره نقشه‌های پلیدی برای این خانواده و سگ‌های آن‌ها می‌کشد اما... کارگردان: همیلتون لاسک، کلاید جرونیمی

مشاهده فیلم