فرار سخت

فرار سخت

شخصی به نام "الگان" با همدستی گروهی به سرکردگی "کرودی" نقشه اختفای مجسمه قیمتی را یافته و آن را بدست می‌آورد ولی در فرودگاه مجسمه توسط مأمورین ضبط می‌شود و...

مشاهده فیلم