24 / قسمت ۴۰

24 / قسمت ۴۰

فصل دوم، ۱۸ ماه پس از اتفاقات فصل اول رخ می‌دهد. موضوع اصلی این فصل، تلاش رئیس‌جمهور دیوید پالمر و جک باور برای جلوگیری از انفجار بمب اتمی در خاک آمریکاست. این بمب توسط تروریست‌ها وارد خاک آمریکا شده است و...

مشاهده فیلم

24 / قسمت ۳۸

24 / قسمت ۳۸

فصل دوم، ۱۸ ماه پس از اتفاقات فصل اول رخ می‌دهد. موضوع اصلی این فصل، تلاش رئیس‌جمهور دیوید پالمر و جک باور برای جلوگیری از انفجار بمب اتمی در خاک آمریکاست. این بمب توسط تروریست‌ها وارد خاک آمریکا شده است و...

مشاهده فیلم

24 / قسمت ۳۷

24 / قسمت ۳۷

فصل دوم، ۱۸ ماه پس از اتفاقات فصل اول رخ می‌دهد. موضوع اصلی این فصل، تلاش رئیس‌جمهور دیوید پالمر و جک باور برای جلوگیری از انفجار بمب اتمی در خاک آمریکاست. این بمب توسط تروریست‌ها وارد خاک آمریکا شده است و...

مشاهده فیلم

24 / قسمت ۳۰

24 / قسمت ۳۰

فصل دوم، ۱۸ ماه پس از اتفاقات فصل اول رخ می‌دهد. موضوع اصلی این فصل، تلاش رئیس‌جمهور دیوید پالمر و جک باور برای جلوگیری از انفجار بمب اتمی در خاک آمریکاست. این بمب توسط تروریست‌ها وارد خاک آمریکا شده است و...

مشاهده فیلم

24 / قسمت ۲۷

24 / قسمت ۲۷

فصل دوم، ۱۸ ماه پس از اتفاقات فصل اول رخ می‌دهد. موضوع اصلی این فصل، تلاش رئیس‌جمهور دیوید پالمر و جک باور برای جلوگیری از انفجار بمب اتمی در خاک آمریکاست. این بمب توسط تروریست‌ها وارد خاک آمریکا شده است و...

مشاهده فیلم