ماجراجویان | High Adventure
سینمایی خارجی مدت زمان: 100 دقیقه سال تولید: 2005 زبان فارسی
"ﮔﺮی، ﺟﯿﻤﯽ و ﺑﯿل" سهدوﺳﺖ دوران ﮐﻮدکی هستند. ﮔﺮی ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ھﻤﯿﺸﻪ در دوﯾﺪن، ﭘﺮﯾﺪن و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﻔﺮ اول ﺑﻮده ﺗﺎ اینکه ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "آس ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ" ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آن‌ها می‌آید و در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و دوﯾﺪن از ﮔﺮی می‌برد و در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ھﺎ او از ﮔﺮی ﭘﯿﺸﯽ می‌گیرد و ﻧﻔﺮ اول می‌شود و ﮔﺮی و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﯿﻤﯽ و ﺑﯿﻞ ھﺮ ﮐﺎری می‌کنند نمی‌توانند او را ﺷﮑﺴﺖ دھﻨﺪ تا اینکه...

عوامل

card image

مارک روپر

کارگردان

مشاهده آثار

card image

آنجی کلینگ

بازیگر

مشاهده آثار

card image

هری پیکوک

بازیگر

مشاهده آثار

card image

کندرا تورگان

بازیگر

مشاهده آثار

card image

کریس لی

بازیگر

مشاهده آثار