ماندگاران / هنر سوزن‌دوزی و قلم‌زنی
مستند مدت زمان: 60 دقیقه سال تولید: 0 زبان فارسی
گذری بر هنر سوزن‌دوزی و قلم‌زنی.