سیگار
پویانمایی › دیرین دیرین مدت زمان: 1 دقیقه سال تولید: 1394 زبان فارسی
از قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض است. اما چرت گفتن!چون در مورد سیگار، ترک عادت موجب جلوگیری از مرض است!